แปลง Perl เป็น JavaScript โดยใช้ AI

การแปลง Perl เป็น JavaScript โดยใช้ AI เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์และเข้าใจรหัส Perl