แปลง JavaScript เป็น Perl โดยใช้ AI

การแปลง JavaScript เป็น Perl โดยใช้ AI เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์และเข้าใจรหัส JavaScript