แปลง Go to C# โดยใช้ AI

การแปลง Go เป็น C# โดยใช้ AI เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์และเข้าใจรหัส Go