فرمت ساز کد کوتلین

برنامه فرمت ساز کد Kotlin ابزاری است که به طور خودکار کد منبع را فرمت می کند، سازگاری سبک کد را تضمین می کند و خواندن آن را آسان می کند