نحو {تجزیه کننده}

یک تجزیه کننده نحو، که اغلب به سادگی به عنوان یک تجزیه کننده نامیده می شود، یک جزء مهم از یک کامپایلر یا مترجم زبان برنامه نویسی است. عملکرد اصلی آن تجزیه و تحلیل ساختار کد منبع نوشته شده در یک زبان برنامه نویسی است و آن را به فرمتی تبدیل کنید که کامپیوتر بتواند آن را بفهمد و اجرا کند. به عبارت دیگر، یک تجزیه کننده نحو تضمین می کند که کد از نظر گرامری درست است و به قوانین زبان برنامه نویسی پایبند است

The Great Syntax Wood

هدف

نحو {اعتبار سنجی}

تجزیه کننده کد را برای نحو صحیح بررسی می کند و قوانین زبان برنامه نویسی را اجرا می کند. این تضمین می کند که کد به گونه ای نوشته شده است که کامپایلر یا مترجم زبان بتواند آن را درک کند.

ساختار {تحلیل}

تجزیه کننده ساختار سلسله مراتبی کد را تعیین می کند، عناصر مانند توابع را شناسایی می کند، حلقه ها، شرط ها، متغیرها و موارد دیگر. این ساختار برای مراحل بعدی تدوین یا تفسیر بسیار مهم است.

نمایندگی

درخت نحو تولید شده توسط کامپوننت تجزیه‌کننده به‌طور معمول به عنوان یک مرحله میانی در طول یک ترجمه/کامپایل کد منبع استفاده می‌شود. به طور کلی، یک درخت نحو برای خواندن توسط مهندس نرم افزار در نظر گرفته نشده است.

  • به عنوان گراف جهت
  • به عنوان نمودار سفارشی
  • به عنوان متن ساخت یافته