با استفاده از هوش مصنوعی، Rust را به C++ تبدیل کنید

ترجمه کد منبع به منبع از Rust با استفاده از هوش مصنوعی شامل استفاده از تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی (NLP) و الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل و درک کد منبع است.