با استفاده از هوش مصنوعی، Python را به C# تبدیل کنید

ترجمه کد منبع به منبع از Python با استفاده از هوش مصنوعی شامل استفاده از تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی (NLP) و الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل و درک کد منبع است.