تبدیل C# به Rust با استفاده از هوش مصنوعی

تبدیل #C به Rust با استفاده از AI شامل استفاده از تکنیک های پردازش زبان طبیعی (NLP) و الگوریتم های یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل و درک کد #C است.