تبدیل C# به Kotlin با استفاده از AI

تبدیل C# به Kotlin با استفاده از هوش مصنوعی شامل استفاده از تکنیک های پردازش زبان طبیعی (NLP) و الگوریتم های یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل و درک کد C# است